Stadgar

 

Stadgar för Gustavsbergs konstförening

§ 1 Föreningens uppgift
Föreningen har till uppgift att sammanföra i Värmdö kommun bosatta personer som är intresserade av konst.
Styrelsen äger dock rätt att bevilja medlemskap åt person, som inte uppfyller ovannämnda villkor.

§ 2 Mål
Föreningen skall förverkliga sitt ändamål genom att:
– anordna besök vid samt själv ordna konstutställningar
– utlotta och förmedla inköp av konst.
– anordna andra aktiviteter kring konst.

§ 3 Årsavgifter
Medlem skall erlägga årsavgift senast den 31 maj.

§ 4 Utlottning till medlemmar
Vid Vid utlottning av konstverk skall följande regler gälla:
– Utlottning sker minst en gång årligen.
– Vinnare väljer konstverk i den turordning vinstlottning utfallit.
För att vara berättigad att delta i utlottning samt att erhålla eventuell årsgåva skall medlem ha erlagt årsavgiften senast den 31 maj. För ny medlem gäller senast en vecka före årsmötet.
Årsgåva skall avhämtas senast i samband med vinstutlämningen efter påföljande årsmöte.
Ej avhämtad årsgåva inom föreskriven tid tillfaller föreningen.
Konst som utlottas skall utställas för medlemmarna.

§ 5 Disposition av medel
Minst 80 procent av inbetalda årsavgifter skall komma medlemmarna tillgodo genom inköp och utlottning av konstverk och konstlitteratur och minst 85 procent om beloppet inkluderas kallelser och subventioner till medlemsarrangemang. Övriga inkomster såsom till exempel inträdesavgifter, gåvor och anslag från enskilda och organisationer får disponeras av styrelsen enligt §2 samt för täckande av nödvändiga administrationsutgifter.
Styrelsen arbetar utan arvode men har rätt till ersättning för kostnadsutlägg.
Föreningen skall även sträva efter att anskaffa medel till konstinköp med mera på annat sätt.

§ 6 Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om högst tio personer. Styrelsen väljes för en tid av två år, varvid hälften väljes vartannat år.
Ordföranden väljs på ett år.
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.

§ 7 Räkenskaper
Styrelsen är ansvarig för föreningens räkenskaper, som omfattar verksamhetsåret 1 januari – 31 december.
Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras.

§ 8 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper, väljes på årsmötet två revisorer samt en
suppleant för en tid av ett år.

§ 9 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålles före mars månads utgång varje år. Kallelse till årsmötet utfärdas senast två veckor i förväg.
Föreningssammanträde hålles när styrelsen eller revisorerna anser detta nödvändigt eller när minst 1/10 av medlemmarna skriftligen begär detta hos styrelsen.

På ordinarie årsmöte skall förekomma:
1. Val av ordförande vid årsmötet
2. Val av sekreterare vid årsmötet
3. Val av två protokollsjusterare
4. Godkännande av kallelse
5. Styrelsens årsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut om årsavgift
10 Fastställande av budget
11. Val av ordförande
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av två revisorer
14. Val av en revisorsuppleant
15. Konstfonden
16. Val av valberedning
17. Övriga frågor

§ 10 Stadgeändringar
Förslag om stadgeändring skall införas i kallelse till föreningssammanträde. För ändring i stadgarna krävs antingen enhälligt beslut vid årsmöte eller beslut på två på varandra följande föreningssammanträden, varav minst ett årsmöte.
Vid det sista mötet krävs bifall av minst tre fjärdedelar av de röstande.

§ 11 Upplösning
Föreningen kan icke upplösas så länge minst 20 medlemmar önskar uppehålla verksamheten.
Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna disponeras i överensstämmelse med föreningens syften genom inköp av konstverk, som sedan överlämnas till kommunen.

Kommentarer inaktiverade.