Balansräkning Resultaträkning


Gustavsbergs Konstförening

(Inkl Walter Weimarks Fond)

Balansräkning

Balans och resultat PDF


 Noter19-12-3118-12-31
Tillgångar   
Obetalda medlemsavgifter  –        1 500    
Skattefordran   310      310    
Övriga kundfordringar   –        847    
Plusgiro Nordea   76 394      122 365    
Bankkonto Swedbank   1 456    1 456    
Penningmarknadsfond   13 558      13 581    
Räntefond Kort Plus (WW)2  88 673      88 115    
    
Summa tillgångar   180 39      228 175    
    
Eget Kapital och Skulder   
Eget Kapital   
Eget kapital   48 851     90 104    
Årets vinst   6 062     -41 253    
    
Summa Eget Kapital   54 913      48 851    
Skulder   
Leverantörsskulder   1 785      90 780    
Förskottsbetalda medlemsavgifter   –        1 125    
    
Div felaktiga medlemsinbetalningar   375      150   
    
Walter Weimarks Fond2  78 268      87 268    
    
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter5 45 050      –      
    
Summa Skulder   125 478 179 323  
Summa Eget Kapital och Skulder    180 391 228 175

Resultaträkning


 Noter19-01-01/12-3118-01-01/12-31
Intäkter   
Medlemsavgifter3 78 125     76 000    
Försäljning/aktiviteter  10 550     16 800    
Försäljning/konst  650     8 000    
Medlems- och Årsmöte  17 649     8 355    
Kommunala bidrag4 14 500     9 000    
Övriga intäkter  727     310   
    
Summa intäkter  122 201     118 465    
    
Kostnader   
Annonser, marknadsföring, tryck  10 720     7 620    
Administration, omkostnader  7 182     6 383    
Årsmöteskostnader  15 848     14 592    
Kostnader möten  –       816    
Inköp aktiviteter  11 772     17 740    
Inköp konst5 49 800     98 830    
Försäkring  2 888     2 874    
Medlemsavgifter externa  7 520     4 430    
Lokalkostnader4 8 539     6 079    
Övriga kostnader  1 870     355    
    
Summa kostnader  116 140     159 718    
    
Årets Över-/underskott  6 062    -41 253    
Noter
Allmänt
Redovisning i kronor. Öres avrundningar förekommer.
 
Noter 1 Leverantörsskuld
Leverantöresskulden för 2018 avser medlemsgåvan som delades ut vid årsmötet 2019.
Noter 2 Walter Weimarks Fond
Konstföreningen administrerar Valter Weimarks Fond.
Fondens medel finns i Svedbanks Räntefond Kort Plus medan 
fondens verksamhet redovisas under skulder
”Walter Weimarks Fond” 
Dessa två konton ska vara i balans. Dagens differens beror 
på att uttag från Räntefonden Kort Plus generar en 
skattetransaktion. Därför har föreningen valt för att samla 
utgifterna till ett tilfälle för att då göra ett större uttag. 
  
 20192018
Räntefond Kort Plus (WW-fonden)88 67388 115
Walter Weimarks 78 26887 268
Fond (skudkontot)
Förändring mellan åren
10 405   
 
 Noter 3 Medlemmar
Antal medlemmar      19-12 31 234          18-12 31    216                                                                            
Noter 4 Kommunala bidrag
Gustavsbergs Konstförening har ansök och blivit beviljat 
kommunala bidrag för dels vårt arkiv, dels för aktiviteter 
som vänder sig till Värmdöbor i allmänhet.
Not 5 Inköp konst Medlemsgåvan delas ut vartannat år.
En reservering har gjorts på 45 000 kr för att täcka halva medlemsgåvan som delas ut vid årsmötet 2021.

Protokoll från föreningsstämma per capsulam i Gustavsbergs Konstförening
Verksamhetsberättelse 2019
Revisionsberättelse
Dagordning
Budget
Presentation av föreslagen till ny styrelsemedlem


<<<<Tillbaka

Kommentarer inaktiverade.