Konstfond

WALTER WEIMARKS KONSTFOND

Walter Weimark var en av föreningens grundare. Han var även dess ordförande i över 40 år och under senare år dess hedersledamot.
Hans ambition var att till föreningens medlemmar förmedla konst av hög kvalitet men också att skänka konst till kommunala institutioner.

Föreningen hyllar dessa principer och skänker konst till skolor och äldreboende. Ungdomar, som meriterat sig i Ungdomens Vårsalong, belönas med medel ur denna fond.

Konstfonden är delvis byggd på donationer från Walter Weimark men också från avsättningar som föreningen gör för sådana stödjande ändamål.

STADGAR

§ 1 Walter Weimarks Konstfond – Ändamål

Fondens ändamål är att stimulera intresset för konst och konstupplevelser bland personer som bor inom Värmdö kommun. Exempel på ändamål för verksamheten är

a.) Donationer av konstföremål till skolor, ålderdomshem, sjukhus och allmänna inrättningar som saknar resurser till konstnärlig utsmyckning.
b.) Arrangemang och priser som stimulerar konstintresset bland ungdomar, exempelvis utställningar, tävlingar och föredrag.
§ 2 Medels förvaltning och anskaffning

Fondens medel skall vara insatta på bank på separat, räntebärande konto eller placerade i räntebärande obligationer. Årets och tidigare års outnyttjade ränteöverskott står till förfogande för styrelsen i Gustavsbergs konstförening för verksamheter inom fondens ändamål.

För bevarande av fondens realvärde och för att kunna utöka verksamheten till önskvärd omfattning skall styrelsen i Gustavsbergs Konstförening eftersträva avsättningar till fonden så att dess avkastning motsvarar ändamålsparagrafens och styrelsens ambitioner. Donationer till fonden i form av konstverk skall antingen utgöra fondens gåvor inom ramen för ändamålet eller köpas av konstföreningen till för konstföreningen skäligt pris, där medlen tillfaller fonden.

Skulle Gustavsbergs Konstförening för kortare tid behöva låna pengar ur fonden får detta ske om följande villkor är uppfyllda:

Lånet motiveras inte av att föreningen är i ekonomisk kris eller i ekonomiska svårigheter.

Ränteförlusten i Konstfonden kompenseras av Gustavsbergs Konstförening.
§ 3 Styrelse, firmateckning och revision

Styrelsen i Gustavsbergs Konstförening skall också vara styrelse i konstfonden. Bland arbetsgrupperna i styrelsen för Gustavsbergs Konstförening skall utses tre personer med den speciella uppgiften att föreslå åtgärder för medelsanskaffning till Konstfonden, förslag till disposition av avkastningen och placeringen av fondens medel. I arbetsgruppen skall ingå kassören i Gustavsbergs Konstförening. Firmatecknare är desamma som i konstföreningen.

Revisorn i Gustavsbergs Konstförening skall även revidera Konstfonden. Vid Gustavsbergs Konstförenings årsmöte skall Konstfondens ekonomiska ställning och verksamhet rapporteras och frågan om ansvarsfrihet underställas årsmötet.
§ 4 Fondupplösning

Skulle verksamheten i Gustavsbergs Konstförening upphöra och ingen separat styrelse för Konstfonden vara villig att fortsätta verksamheten, skall fondens tillgångar övergå till Värmdö kommun för att användas för offentlig utsmyckning i samhället.

Kommentarer inaktiverade.