Protokoll

Protokoll från föreningsstämma per capsulam i Gustavsbergs Konstförening 18 oktober 2020
PDF dokument

 67 medlemmar har per mail eller telefon bifallit styrelsens samtliga förslag. Ingen medlem har lämnat andra förslag eller synpunkter. 

§ 1     Konstföreningens ordförande Margaretha Fernqvist valdes
till mötesordförande.
§ 2     Till sekreterare för stämman valdes Kjell Bergström.
§ 3     Till protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare, valdes Gunnel Hansson och Karin Nilsson.
§ 4     Stämman bekräftade att kallelse utgått på stadgat sätt.
§ 5     Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse
godkändes och fastställdes.
§ 6      Revisionsberättelsen lades till årsmöteshandlingarna.
§ 7     Stämman fastställde och godkände resultat- och balansräkningen. 
§ 8     Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.  
§ 8     Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§ 9     Stämman beslöt att årsavgiften ska vara oförändrad, 375 kronor per person och för två personer i samma hushåll 500 kronor. 
§ 10     Stämman fastställde föreslagen budget. 
§ 11     Margaretha Fernqvist omvaldes till föreningens ordförande på ett år. Ordföranden väljs alltid på ett år. 
§ 12     Till styrelseledamöter på två år valdes:
  Åke Andreasson, omval
  Eva Lindström, nyval
Tom Nyström, omval
Malin Öh, omval
 Styrelseledamöter med ett år kvar av mandattiden är:
Peter Asshoff
Kjell Bergström
Madeleine Ferm  
  Inger Krarup
  Katarina Törnvall
§ 13     Till revisorer på ett år omvaldes Marianne Preissler och
Ulla Broman.
§ 14      Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Per Bäckman.
§ 15      Konstfonden bordlades.
§ 16      Till valberedning på ett år omvaldes Agneta B Tillberg, Rolf Pamnert,
och Åsa Ninasdotter. Agneta B Tillberg är sammankallande. 


Verksamhetsberättelse 2019
Balans och resultaträkning
Revisionsberättelse
Dagordning
Budget
Presentation av föreslagen till ny styrelsemedlem


<<<<Tillbaka

Kommentarer inaktiverade.