Revisionsberättelse

för Gustavsbergs Konstförening

Revisionsberättelse PDF


Undertecknade, valda att granska räkenskaper och förvaltning för Gustavsbergs Konstförening avseende verksamhetsåret 1/1 2019 – 31/12 2019, får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse: 

Vi har granskat räkenskaperna, tagit del av protokoll och andra handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning samt avstämt Plusgiro och bank per bokslutsdag . 

Granskningen föranleder ingen erinran.

Med beaktande av ovanstående redovisning, tillstyrker vi

att           balansräkning per 31/12 2019  fastställs

                samt

att           styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Gustavsberg  2020-03-06

_________________________________________________________________                                            

Marianne Preissler Ulla Broman  
Revisor  Revisor                                                                                             

Revisionsberättelse PDF


Protokoll från föreningsstämma per capsulam i Gustavsbergs Konstförening
Verksamhetsberättelse 2019
Balans och resultaträkning
Dagordning
Budget
Presentation av föreslagen till ny styrelsemedlem


<<<<Tillbaka

Kommentarer inaktiverade.